Część ustna egzaminu maturalnego

Cześć ustna egzaminu maturalnego będzie przeprowadzana tylko dla absolwentów, którzy:

  • aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego, albo
  • są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Do egzaminu ustnego będą mogli przystąpić absolwenci, którzy w terminie do 7 lutego 2020 r. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu oraz do 22 maja przekażą dyrektorowi szkoły informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego.

W przypadku, gdy wyniki z części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu muszą być przedstawione w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną, absolwent musi dodatkowo złożyć oświadczenie w tej sprawie