Cele stowarzyszenia

 • kultywowanie pamięci i tradycji szkoły, w szczególności poprzez organizowanie jubileuszy szkoły i zjazdów absolwentów,
 • nawiązywanie i utrzymywanie więzi łączących absolwentów szkoły, uczniów, nauczycieli i sympatyków szkoły,
 • udzielanie wszechstronnej pomocy szkole w realizacji jej zadań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych,
 • promowanie działalności i osiągnięć szkoły oraz pracy i życia jej absolwentów,
 • organizowanie życia koleżeńskiego, kulturalnego i turystycznego członków (spotkania towarzyskie, sportowe, wycieczki) oraz wspieranie inicjatyw młodzieży szkolnej w tym zakresie;

które realizuje przez:

 • aktywizację i organizację środowiska absolwentów,
 • pomoc w organizowaniu spotkań jubileuszowych i koleżeńskich,
 • gromadzenie i aktualizowanie informacji o absolwentach oraz ich losach,
 • współdziałanie z władzami, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
 • współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, funduszami i instytucjami oraz organami Szkoły na rzecz rozwoju Liceum,
 • prowadzenie działalności publikacyjno-informacyjnej.