Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności I Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce

I Liceum Ogólnokształcące im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej I Liceum Ogólnokształcące im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • niektóre zamieszczone informacje umieszczone jako załączniki są w postaci zeskanowanych dokumentów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Klimkowski
 • E-mail: p.klimkowski@lo1.ostroleka.pl
 • Telefon: 0297602051

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły posiada 6 wejść (jedno główne i dodatkowe od ul. Kickiego, jedno dodatkowe od ul. Traugutta i trzy dodatkowe od ul. Kurpiowskiej). Na stałe używane są trzy wejścia: jedno główne i dodatkowe, które jest jednocześnie wejściem do szatni od ul. Kickiego oraz jedno dodatkowe od ul. Kurpiowskiej. Budynek szkoły nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Brakuje też miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Ułatwienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.