Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza procedura określa zasady funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID-19.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem wywołującym chorobę COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców, absolwentów szkoły oraz pracowników szkoły.

§ 2.
PRACA SZKOŁY W REŻIMIE SANITARNYM

 1. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 3. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty między sobą, z uczniami oraz nauczycielami.
 4. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 5. Niedopuszczalne jest przyjście ucznia do szkoły, jeśli w jego najbliższym środowisku przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej.
 6. Ograniczamy przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności m. in.: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe.
 7. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu ze szkoły uczeń odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji, umieszczonej w widocznym miejscu w placówce lub myje ręce w toalecie.
 8. Jeżeli uczeń wykazuje oznaki osoby chorej, nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.
 9. Przy wejściu głównym umieszcza się numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 10. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –stosowne instrukcje.
 11. W szkole systematycznie monitorowane są codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, klawiatury, myszek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
 12. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą się znajdować na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 14. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły w tym w czasie przerw.
 15. Na boisku mogą przebywać 2 grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 16. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

§ 3.
OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 1. Dyrektor opracowuje i dostosowuje Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne,
  ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące.
 3. Płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczek zgodnie z wytycznym GIS, MZ umieszcza przy wejściu do szkoły, w pomieszczeniach higienicznosanitarnych oraz w salach lekcyjnych.
 4. Dyrektor umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski.
 5. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres
  wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 6. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez przesłanie procedur przez e-dziennik lub e- mail, a także zamieszczając informację na stronie internetowej szkoły.
 7. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji ucznia oraz pracownika (IZOLATORIUM), wyposażone w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, maski jednorazowe i rękawiczki. Jeśli uczeń/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia ujętymi w § 6.
 8. Dyrektor wyznacza pracowników/ nauczycieli do usunięcia z sali przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.

§ 4.
OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka), pracownik placówki decyzją lekarza nie przychodzi do pracy i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 3. Pracownicy bezwzględnie przy wejściu i wyjściu z placówki oraz w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji i myją ręce zgodnie z instrukcją (instrukcje powinny być umieszczone w widocznych miejscach w placówce).
 4. Pracownicy nie przemieszczają się po placówce bez uzasadnionej potrzeby.
 5. Pracownicy pedagogiczni:
  a) stosują procedury (wytyczne) bezpieczeństwa i higieny podczas pracy z uczniami
  b) pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu z wyznaczonymi grupami uczniów,
  c) wyjaśniają uczniom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem,
  d) wietrzą sale, w których pracują,
  e) zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra,
  f) odpowiadają za odizolowanie ucznia, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobą COVID-19.
 6. Pracownicy obsługi i administracji:
  a) pracują, zachowując szczególną ostrożność i zasady bezpieczeństwa;
  b) wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, sanitariatów i ich wyposażenia oraz klamek przy wszystkich drzwiach.
  c) pracownicy szkoły nie mają obowiązku noszenia maseczek na terenie szkoły, jednak w kontaktach z osobami z zewnątrz zobowiązani są do osłonięcia ust i nosa.
  d) wykonują wszystkie czynności w rękawiczkach ochronnych oraz dbają o higienę rąk, zgodnie z instrukcją mycia rąk umieszczoną w toalecie, instrukcją dezynfekcji rąk umieszczoną przy dozownikach środków odkażających, instrukcją prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek umieszczoną w ustalonym miejscu.
  e) systematycznie odkażają środkami dezynfekującymi takie powierzchni jak: biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury).
  f) systematycznie odkażają środkami dezynfekującymi miejsca często używane, takich jak: sale, toalety, ciągi komunikacyjne.
  g) przestrzegają czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.
  h) zachowują dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m

§ 5.
OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz Regulaminem organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasadami przygotowania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość obowiązującymi na terenie placówki oraz ich bezwzględnego przestrzegania.
 2. Do szkoły przyjmowani są tylko zdrowi uczniowie, to znaczy bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są na bieżąco do przekazywania wychowawcy klasy istotnych informacji o stanie zdrowia ucznia.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni nie posyłają do szkoły ucznia, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Mają też obowiązek zgłoszenia powyższej sytuacji dyrektorowi szkoły.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są także do:
  1) zmierzenia dziecku temperatury przed jego wyjściem do szkoły;
  2) systematycznego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o odpowiednim sposobie zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania;
  3) zapewnienia dziecku maseczki i rękawiczek jednorazowych na czas pobytu w szkole.

§ 6.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIA LUB PRACOWNIKA SZKOŁY

 1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Jeżeli pracownik szkoły przejawia niepokojące objawy choroby, osoba stwierdzająca takie podejrzenie niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie pracownika z objawami choroby w wyznaczonym do tego celu odrębnym pomieszczeniu.
 3. W przypadku stwierdzenia, podczas pobytu ucznia w szkole, objawów chorobowych takich jak (kaszel, gorączka, duszności, katar) uczeń zostaje niezwłocznie odizolowany od grupy i przebywa w pomieszczeniu izolacji wraz z opiekunem do czasu przybycia rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. W przypadku, gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, osoba z podejrzeniem zarażenia powinna udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
 5. Obszar, w którym poruszał się pracownik lub uczeń z niepokojącymi objawami zarażenia, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekowane zostają powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Każdy przypadek wymaga sprawdzenia, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury zalecane przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 6. Konieczne jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części / częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzanao zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.
 7. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznejw celu konsultacji lub uzyskania porady.
 8. Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa.

§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w I Liceum Ogólnokształcącym wchodząw życie z dniem ich publikacji i obowiązują do czasu zakończenia pandemii COVID-19.
 2. Szkoła zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażenia COVID-19.
 3. Procedura może podlegać ciągłym zmianom, w zależności od przebiegu i rozwoju sytuacji pandemii na terenie naszego kraju.
 4. O wszelkich zaistniałych zmianach rodzice/opiekunowie uczniów będą informowani przez Dyrektora Szkoły przez e-dziennik; stosowne komunikaty będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły.
 5. Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, maseczek i mycia rąk:
  a) techniki mycia rąk: https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
  b) techniki dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
  c) zdejmowania i zakładania rękawiczek i maseczek
  https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
  https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/