Regulamin Balu Studniówkowego

Rozdział I
Zasady ogólne

 1. Studniówka odbywa się w wynajętym lokalu i jest imprezą organizowaną przez Rodziców i Maturzystów I Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce.
 2. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników Studniówki.
 3. W sytuacjach, których nie obejmują poniższe zapisy, obowiązują przepisy prawa oświatowego i Statutu Szkoły.

Rozdział II
Zasady szczegółowe

 1. W skład Komitetu Studniówkowego wchodzą: Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce, po dwóch przedstawicieli uczniów klas trzecich oraz przedstawiciele opiekunów prawnych z poszczególnych klas maturalnych.
 2. Dyrekcja I Liceum oraz wychowawcy klas maturalnych wspierają organizatorów
  w procesie organizowania imprezy poprzez ustalanie terminu i miejsca spotkań Komitetu Studniówkowego, przepływu informacji, ustalaniu list gości oraz tworzenia scenariusza części oficjalnej uroczystości.
 3. Miejsce, czas rozpoczęcia i zakończenia Studniówki określają rodzice z Komitetu Studniówkowego.
 4. Przewodniczący Rady Rodziców zobowiązany jest do poinformowania odpowiednich służb (policja, straż miejska) o miejscu i czasie Studniówki. W celu powiadomienia odpowiednich służb Przewodniczący RP może upoważnić innego przedstawiciela Rady Rodziców.
 5. Komitet Studniówkowy odpowiada za organizację imprezy, jej prawidłowy przebieg
  i bezpieczeństwo uczestników.
 6. Uczestnikami Studniówki mogą być: uczniowie i osoby im towarzyszące, wychowawcy, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz osoby im towarzyszące, rodzice i opiekunowie,
  w tym organizatorzy imprezy, inni zaproszeni goście (np. przedstawiciele władz oświatowych, byli nauczyciele, fotograf itp.).
 7. Przedstawiciele z każdej klas trzecich najpóźniej na 14 dni przed terminem Studniówki przekazują wychowawcom uzgodnione z Komitetem Studniówkowym oraz Dyrekcją Szkoły listy uczniów i osób im towarzyszących podczas uroczystości. Listy te służą jedynie do celów organizacyjnych związanych z uroczystością.
 8. Do uczestnictwa w Studniówce uprawnia zaproszenie przekazane przez Komitet Studniówkowy.
 9. Osoby, które nie posiadają zaproszenia po zakończeniu poloneza zobowiązane są do opuszczenia budynku, w którym odbywa się Studniówka.
 10. Uczestnicy zabawy są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych oraz przestrzegania zasad przedstawionych przez ochronę czuwająca nad bezpieczeństwem gości.
 11. W czasie Studniówki obowiązuje zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu i stosowania wszelkich używek.
 12. Zakazane jest wnoszenie alkoholu do lokalu, w którym odbywa się Studniówka. Organizatorzy i osoby przez nich upoważnione mają prawo i obowiązek skonfiskowania wnoszonego alkoholu. Skonfiskowany alkohol zostanie oddany prawnym opiekunom ucznia.
 13. Uczestnicy Studniówki, którzy naruszą zasady zapisane w regulaminie, mogą zostać usunięci ze Studniówki na wniosek złożony przez Komitet Studniówkowy do Przewodniczącego RP lub osoby przez niego upoważnionej, którzy podejmują ostateczną decyzję.
 14. Uczestnik, który zostanie usunięty ze studniówki w wyniku złamania regulaminu, nie otrzymuje zwrotu kosztów, które poniósł na rzecz opłat organizacyjnych związanych z imprezą.
 15. Zasady dotyczące uczniów i osób im towarzyszących:
 • Uczniowie pełnoletni lub opiekunowie prawni ucznia niepełnoletniego ponoszą odpowiedzialność za zachowanie osoby towarzyszącej.
 • Uczniowie ILO zobowiązani są do zapoznania osób towarzyszących z regulaminem studniówki.
 • Pełnoletni uczniowie lub opiekunowie prawni ucznia odpowiadają finansowo za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez siebie lub osoby przez nie zaproszone.
 • W trakcie trwania imprezy obowiązuje zakaz opuszczania określonego przez Komitet Studniówkowy terenu. Uczeń (lub osoba mu towarzysząca), wychodząc ze Studniówki przed zakończeniem zabawy, zobowiązany jest poinformować dyżurujących rodziców w celu wyrejestrowania z listy uczestników. Wyjście traktowane jest jako zakończenie udziału w uroczystości.
 1. Zadania dyżurujących opiekunów prawnych:
 • Rodzice lub inni opiekunowie prawni organizują dyżury podczas Studniówki w celu sprawowania opieki nad uczniami.
 • Dyżurujący podczas Studniówki powinni kontrolować przestrzeganie regulaminu przez uczestników zabawy. W razie stwierdzenia złamania regulaminu przez uczniów i osoby im towarzyszące na wniosek Komitetu Studniówkowego Przewodniczący RR lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego może podjąć decyzję o usunięciu uczestników z balu studniówkowego lub zadecydować o rozwiązaniu imprezy.

Rozdział III
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin został zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną Dyrektora Szkoły, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia.
 3. Uczestnicy imprezy szkolnej poświadczają pisemnie zapoznanie się z regulaminem studniówkowym.
 4. Wychowawcy klas uczestniczących w Studniówce zobowiązani są do zapoznania uczniów z regulaminem, a uczniowie do potwierdzenia własnoręcznym podpisem przyjęcia go do wiadomości i zapoznania z nim osób towarzyszących.
 5. Regulamin dostępny jest w sekretariacie szkoły lub na stronie szkoły.

Regulamin obowiązuje od dnia 09.11.2018 r.