Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

I. Przepisy ogólne

 1. Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zwany dalej Regulaminem, określa sposób i tryb realizacji zadań I Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce w okresie od 1 września 2020 do odwołania.
 2. Od 1 września 2020 – w okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej w trybie stacjonarnym, zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć oraz arkuszem organizacyjnym.
 3. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora sanitarnego.
 4. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może być zagrożeniem dla zdrowia uczniów szkoła w każdej chwili może przejść w tryb realizacji zadań online lub tryb pracy mieszany, w którym część oddziałów lub uczniów będzie pracowała w systemie tradycyjnym a część w systemie online. Regulamin opisuje działania przygotowujące szkołę do zmiany trybu pracy wykonywane jeszcze w trybie pracy stacjonarnej

II. Zasady dotyczące ogólnej organizacji pracy szkoły

 1. Uczniowie na teren szkoły wchodzą jednym wejściem wejściem przy szatni, a wychodzą wyjściem przy bibliotece, przy sali gimnastycznej lub wyjściem za salą gimnastyczną. Schody przy szatni służą do wchodzenia, a środkowe schody do schodzenia. Na korytarzach obowiązuje ruch prawostronny, jednoosobowy.
 2. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
 3. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie, pracownicy oraz osoby z zewnątrz zdrowi – bez objawów przeziębienia i bez temperatury. Uczniowie z objawami przeziębienia lub temperaturą są odsyłani do domu zgodnie z Procedurą postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19 – załącznik nr 1.
 4. W widocznym miejscu przy wejściach/wyjściach zostaje umieszczona tabliczka z numerami telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz wyraźny napis „UCZNIOWIE I PRACOWNICY ORAZ INNE OSOBY Z OBJAWAMI ZAKAŻENIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH I TEMPERATURĄ POWYŻEJ 37°C NIE MOGĄ WEJŚĆ NA TEREN SZKOŁY”
 5. Sprawy administracyjne i różne, w tym skargi adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej poprzez dziennik elektroniczny lub pocztę elektroniczną na adres sekretariat@lo1.ostroleka.pl , lub kontaktować się z sekretariatem telefonicznie pod numerem 29 760 20 51
 6. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z form kontaktu opisanych w pkt.5, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.
 7. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w sekretariacie szkoły. Osoby trzecie mogą poruszać się jedynie po wyznaczonych częściach wspólnych.
 8. W czasie zajęć szkolnych, co godzinę, bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety .
 9. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
 10. Zawiesza się do odwołania wynajmowanie pomieszczeń szkolnych, funkcjonowanie dystrybutorów. Uczniowie przynoszą z domu kanapki i picie.
 11. Osoby z zewnątrz, których wejście do szkoły zostało uzgodnione telefonicznie są przeprowadzane do wyznaczonego miejsca spotkania przez pracownika obsługi.
 12. Rodzice, opiekunowie i osoby z zewnątrz zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.
 13. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.

III. Zasady bezpiecznego zachowania uczniów w czasie przebywania na zajęciach lekcyjnych i na przerwie

 1. Uczniowie są wyposażeni w maseczkę ochronną, którą w razie potrzeby na polecenie nauczyciela lub innego pracownika muszą założyć.
 2. Zajęcia, z wyłączeniem informatyki, języków obcych, wychowania fizycznego oraz tych z podziałem na grupy prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w miarę możliwości lokalowych i organizacyjnych szkoły w jednej wyznaczonej sali – zgodnie z przydziałem sal w tygodniowym rozkładzie zajęć. Zajęcia informatyki, języków obcych, wychowania fizycznego oraz z podziałem na grupy nadal prowadzone są w klasopracowniach.
 3. Uczniowie w sali mają stałe miejsca siedzenia w ławkach, nie mogą tych miejsc zmieniać.
 4. Przed i po każdych zajęciach w klasopracowni uczniowie myją ręce.
 5. W każdej klasie jest płyn do dezynfekcji rąk i dezynfekcji powierzchni.
 6. Na zajęcia informatyki, języków obcych, wychowania fizycznego oraz z podziałem na grupy klasa przechodzi przez przestrzenie wspólne z nauczycielem.
 7. Po zajęciach z daną klasą (przed wejściem nowej grupy uczniów) sala jest wietrzona i dezynfekowana, ze szczególnym zwróceniem uwagi na powierzchnie dotykowe.
 8. Jeżeli jest to możliwe należy (jak najczęściej) organizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego oraz innych zajęć na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni na terenie szkoły.
 9. W trakcie zajęć zaleca się unikanie organizacji pracy uczniów w małych grupach lub parach, nie organizuje się także oceny koleżeńskiej prac ani innych działań związanych z wymianą rzeczy należących do innego ucznia, uczniowie nie mogą pożyczać swoich rzeczy innym.
 10. Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy materiały. Materiały te nie mogą być pożyczane oni przekazywane innym uczniom.
 11. W czasie przebywania w szkole, szczególnie w przestrzeniach wspólnych uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans społeczny – 1, 5 m od drugiej osoby. Jeżeli nie jest to możliwe i dochodzi do kontaktów z inną klasą powinni założyć maseczkę. Założone maseczki obowiązują w czasie przerw. Na lekcjach maseczki nie obowiązują.
 12. Uczniowie poszczególnych oddziałów nie mogą się ze sobą kontaktować – przerwy uczniowie spędzają w wyznaczonych salach lub na świeżym powietrzu pod opieką nauczyciela.
 13. Przed i po zajęciach – szczególnie w czasie przerwy, gdy do sali ma wejść nowa grupa uczniów nauczyciel zobowiązany jest do dezynfekcji powierzchni dotykowych.
 14. Pomieszczenia są wietrzone na każdej przerwie
 15. W czasie zajęć pracownicy obsługi dezynfekują toalety, ciągi komunikacyjne, w tym powierzchnie dotykowe poręcze, wyłączniki światła, klamki.
 16. Dezynfekcja jest odnotowywana w arkuszach codziennego monitoringu prac porządkowych.

IV. Zasady bezpiecznego zachowania w bibliotece

 1. Biblioteka szkolna dostępna jest dla uczniów w godzinach określonych w harmonogramie podanym do wiadomości. Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej.
 2. Uczniowie schodzą do biblioteki, wymieniają książki i wychodzą wyjściem przy bibliotece na zewnątrz szkoły.
 3. Książki, po zdjęciu z ewidencji uczniowie odkładają we wskazanego przez bibliotekarza miejsce, gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie bezpiecznie wypożyczyć innym.
 4. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem dystansu 2m odległości od siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba.

V. Zasady bezpiecznego zachowania w szatni

 1. We wrześniu i październiku uczniowie nie korzystają z szatni.

VI. Zasady bezpiecznego zachowania się na stołówce szkolnej

 1. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań produktów i higieny stanowisk pracy.
 2. W roku szkolnym 2020/2021 ze stołówki korzystają uczniowie mieszkający w internacie oraz pracownicy szkoły.
 3. Miejsca spożywania posiłków wyznaczone są z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 m.
 4. Posiłki wydawane są wg harmonogramu przygotowanego przez wychowawców grup.
 5. W stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie i pracownicy korzystający z posiłków.
 6. Przed wejściem do stołówki uczniowie myją ręce. W stołówce dostępne są płyny dezynfekujące ręce i instrukcje dezynfekowania rąk.
 7. Wyznaczony pracownik, wyciera stoły i krzesła płynem dezynfekującym po każdej grupie spożywającej posiłek.

VII. Zasady funkcjonowania internatu.

 1. W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Przy wejściu do internatu należy zadbać o dezynfekowanie rąk przez wychowanka oraz pracownika (zapewnić dostępność płynów do dezynfekcji oraz instrukcji ich użycia).
 3. Wychowankowie internatu powinni starać się zachować dystans podczas pobytu w internacie, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne. Mają także obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich. Nie należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów.
 4. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w internacie do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 5. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem techniki komunikacji na odległość.
 6. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji pomiędzy wychowawcami a dyrektorem internatu.
 7. Internat posiada izolatkę lub inne pomieszczenia. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, należy natychmiast odizolować go od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów oraz umożliwić skorzystanie z teleporady medycznej.
 8. W przestrzeniach wspólnych (pomieszczenia do pracy własnej) należy zachować podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny: częste mycie rąk i dezynfekowanie łazienek, pomieszczeń kuchennych, blatów w pokojach oraz pomieszczeniach wspólnie użytkowanych (np. w pokojach cichej nauki).
 9. Rekomenduje się zorganizowanie monitorowania zachowania czystości w miejscach pracy, pokojach wychowanków oraz przestrzeniach wspólnych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości w pomieszczeniach higienicznosanitarnych i ciągach komunikacyjnych oraz dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 10. Pracownicy obsługi i administracji internatu powinni ograniczyć kontakty z wychowankami i nauczycielami.

VIII. Przygotowanie szkoły do pracy online

 1. Spotkania on-line będą się odbywały z wykorzystaniem funkcjonalności platformy zoom.
 2. Kontakt z rodzicami będzie odbywał się a pomocą dziennika elektronicznego oraz przy spotkaniach on-line w wykorzystaniem platformy zoom.
 3. Uczeń nie przekazuje danych potrzebnych do logowania na daną lekcję osobom trzecim.
 4. Uczeń na lekcji on-line loguje się swoim imieniem i nazwiskiem. W czasie lekcji ma włączoną kamerę. Jeżeli nie może używać kamery, to musi ten fakt zgłosić nauczycielowi i się usprawiedliwić.
 5. Lekcja on-line odbywa się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć danego oddziału i jest wpisywana do dziennika elektronicznego danej klasy. Do sprawdzenia frekwencji wykorzystywana jest kategoria: zdalne.
 6. Zadania wychowawcy klasy:
  1) Wychowawcy klas zbiorą informację dotyczące:
  a) aktualnych telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców w swojej klasie,
  b) preferowanych form komunikacji przy zdalnej realizacji programów nauczania z
  wykorzystaniem np. komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego,
  c) możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w warunkach domowych w czasie trwania zajęć on-line,
  1) Wychowawcy klas ustalą sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami klasy i informację przekażą do dyrektora szkoły oraz nauczycieli uczących w danym oddziale.
  2) Wychowawcy omówią sposób komunikowania się z nauczycielami uczącymi dany oddział za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w razie potrzeby zorganizują spotkania on-line tych nauczycieli.
  3) Wychowawcy zorganizują spotkanie on-line klasy i ustalą przyczyny nieobecności osób, które na spotkanie się nie zalogowały, będą utrzymywali z uczniami stały kontakt on-line.
 7. Zadania nauczycieli
  1) Wszyscy nauczyciele zdiagnozują efektywność nauczania online w ubiegłym roku – diagnoza bez oceny dla ucznia). Diagnozy koordynują przewodniczący zespołów przedmiotowych.
  2) Wyniki analiz z diagnoz mają zakończyć się ustaleniem 3 umiejętności, w opanowaniu których uczniowie poszczególnych klas potrzebują dodatkowej pracy i wsparcia nauczyciela.
  3) Nauczyciele zmodyfikują palny dydaktyczne i na zajęciach uzupełnią braki wynikające z diagnoz oraz przeprowadzą kolejną diagnozę umiejętności wskazanych do poprawienia (zadanie dla przewodniczących zespołów przedmiotowych).
  4) Nauczyciele zorganizują spotkania online z klasami, w których uczą i wspólne z wychowawcą ustalą przyczyn braku kontaktu z uczniem, jeżeli będą uczniowie, którzy nie zalogowali się na zajęcia.
  5) Spotkania online będą zorganizowane zgodnie ze strategiami efektywnego uczenia (strategiami oceniania kształtującego) – jasno podane cele i kryteria sukcesu, zadania wyzwalające aktywność uczniów, metody aktywizujące, informacja zwrotna, podsumowanie zajęć.
  6) Spotkania z klasą online będą podlegały obserwacji w nadzorze pedagogicznym.

IX. Przepisy końcowe

1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy.
2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u ucznia obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi GIS i MZ – załącznik 1
3. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi GIZ i MZ – załącznik 2
4. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.