Rekrutacja

Rekrutacja do Internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce na rok szkolny 2020/2021 będzie odbywać się w terminie od 15 czerwca do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 1500:

I Wychowankowie, będący uczniami I LO, którzy mieszkali w roku szkolnym 2019/2020 w internacie składają do 26.06.2020 r. do godz 1500 wypełnione przez rodziców / opiekunów prawnych:

II Kandydaci do I LO, uczniowie I LO, niemieszkający w roku 2019/2020 w internacie, uczniowie innych szkół mieszkający w roku szkolnym 2019/2020 w internacie, kandydaci do innych szkół składają do 18.08.2020 r. do godz. 1500 wypełnione przez rodziców / opiekunów prawnych:

oraz ewentualnie:

20.08.2020 r. godz. 1500 – Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych do internatu na rok szkolny 2020/2021.

W postępowaniu rekrutacyjnym do Internatu na rok szkolny 2020/2021 odstępuje się od przeprowadzenia postępowania uzupełniającego (nie są przyjmowane nowe wnioski). Jeżeli jednak po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego kandydaci, którym przyznano miejsce w Internacie zrezygnują z niego i Internat nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, o przyjęciu do Internatu decyduje Kierownik Internatu, (rozpatrywane będą wnioski, które wpłynęły w wyznaczonym terminie i które ze względu na niewystarczającą liczbę punktów uzyskanych na podstawie ustalonych kryteriów nie zagwarantowały kandydatowi miejsca w Internacie

25.08.2020 r. godz. 1000 – Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do internatu uzupełnionej o kandydatów przyjętych na pozostałe wolne miejsca.

Dokumenty wymagane na potrzeby rekrutacji do internatu należy składać w Administracji Internatu w wyznaczonych terminach od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500.