Zadania pedagoga szkolnego

 1. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, a także określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących młodzieży, w tym diagnozowanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, a także wspierania mocnych stron uczniów.
 3. Udział w wywiadówkach i „dniach otwartych” (rozmowy, prezentacja oferty pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym zajęć opiekuńczo – wychowawczych).
 4. Współpraca z instytucjami oraz organizacjami wspierającymi proces opiekuńczo – wychowawczy młodzieży (m.in. MOPR, PPP, OIK, OHP, Sąd (kuratorzy zawodowi i społeczni), Policja, Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, świetlice socjoterapeutyczne).
 5. Realizowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych uwzględniających potrzeby oraz zainteresowania uczniów, np. warsztaty realizowane na godzinie wychowawczej.
 6. Wspieranie nauczycieli, wychowawców oddziałów i innych specjalistów w udzielaniu młodzieży pomocy psychologiczno- pedagogicznej, np. poprzez rozmowy, konsultacje, zajęcia warsztatowe, gazetki informacyjne (np. w gablotach na korytarzu szkoły).
 7. Profilaktyka wychowawcza (działania wychowawczo – profilaktyczne wynikające z programu wychowawczo –profilaktycznego szkoły).
 8. Indywidualna opieka pedagogiczna (organizowanie i prowadzenie różnych form opieki/pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców, wychowawców i nauczycieli).
 9. Doradztwo zawodowe (planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców (opiekunów prawnych), wychowawców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu).
 10. Zadanie dodatkowe:
  Pomoc materialna i społeczna (działania na rzecz zorganizowanej opieki/pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej).
 11. Prowadzenie dokumentacji oraz tworzenie własnego warsztatu pracy.
 12. Ścisła współpraca w zakresie realizacji zadań pedagoga szkolnego z dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami, specjalistami, pracownikami niepedagogicznymi, rodzicami uczniów, instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w środowisku lokalnym i wychowawczym młodzieży.

Opracowanie:
Izabela E. Dąbrowska, pedagog szkolny